Sljedivost

GRILL - Karbun

385-10000287
Mjesto podrijetla

Šuma običnog graba sa šumaricom

(As.  Anemone nemorosae-Carpinetum Trinajstić 1964)

Najznačajnije površine pod ovom zajednicom razvijene su u sjevernom Hrvatskom primorju (Istra – okolica Pazina, otok Krk). Fitocenoza se razvija na flišnoj litološkoj podlozi na otoku Krku te posebno u podnožju flišnih sjevernih padina u Istri, gdje su sastojine običnoga graba ograničene na uži pojas uz jarke, a tlo (eutrični koluvij) dublje je, hladnije i vlažnije nego na okolnim terenima. U sloju drveća dominira obični grab (Carpinus betulus) sa stalnom prisutnošću malolisne lipe (Tilia cordata). U sloju prizemnog rašća dominira obična šumarica (Anemone nemorosa) sa serijom mezofilnih elemenata. Mezofilne šume običnoga graba nemaju značajniju gospodarsku vrijednost, većinom su u obliku panjača te su nastala antropogenom degradacijom bukovih šuma. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Šuma hrasta kitnjaka s jesenskom šašikom

(As. Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae Poldini /1964/ 1982)

Rasprostranjena je u graničnom području izemđu Italije i Slovenije, a u Hrvatskoj je poznata samo s lokaliteta Istra – Dragonja. Zajednica je razvijena na plitkom kalkokambisolu na vapnencu na izuzetno strmim terenima. Zbog specifičnog karaktera, ova zajednica ima izrazitu zaštitnu vrijednost. U sloju drveća dominira hrast kitnjak (Quercus petraea), dok je obični grab (Carpinus betulus) rjeđi. U sloju travnate vegetacije dominiraju jesenska šašika (Sesleria autumnalis), modrozeleni šaš (Carex flacca), raznolisna vlasulja (Festuca heterophylla), crna graholika (Lathyrus niger) i proljetna graholika (Lathyrus vernus), zajedno sa nekim bukovim elementima. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Termofilna i slabo acidofilna šuma hrasta medunca s bijelom petoprstom

(As.  Potentillo albae-Quercetum pubescentis A. O. Horvat 1973)

U vegetciji Hrvatske ustanovljena je samo na lokalitetu Bregi iznad Cerovlja u flišnom dijelu Istre. Tlo je najvažniji sinekološki čimbenik za pridolazak ove zajednice, koja se razvija na regosolu i rendzini na flišu. U sloju drveća dominiraju hrast medunac (Qercus pubescens), hrast cer (Quercus cerris) i crni grab (Ostrya carpinifolia), dok bijela petoprsta (Potentilla alba), višecvjetni ljutić (Ranunculus polyanthemos), plućnjak (Pulmonaria australis), obični srpac (Serratula tinctoria) i ostale svojom pojavnošću dominiraju u sloju travnate vegetacije. Ove sastojine imaju veliku protuerozijsku vrijednost i nisu ugrožene. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Termofilna šuma hrasta medunca s trstolikom beskoljenkom

(As. Molinio-Quercetum pubescentis Šugar 1981 in Šugar et al. 1996)

Šuma hrasta medunca i beskoljenke poznata je sa silikatnih tala kontinentalnoga dijela Hrvatske (Samoborsko gorje, Petrova gora), a na flišnom dijelu Istre razvijena je kao vikarna zajednica as. Molinio-Quercetum petreae. Zajednica se nalazi u središnjem dijelu Istre na randzini i pseudogleju obronačnom na flišu. U flornom sastavu sloja drveća nalazimo hrast medunac (Quercus pubescens), crni grab (Ostrya carpinifolia) i javor gluhać (Acer obtusatum), sloj grmlja sadrži običnu borovicu (Juniperus communis), običnu rujevinu (Cotinus coggygria) i crni jasen (Fraxinus ornus), dok trstolika beskoljenka (Molinia caerulea), modrozeleni šaš (Carex flacca), istarski kukurijek (Helleborus istriacus) i obični srpac (Serratula tinctoria) pripadaju sloju travnate vegetacije. Uglavnom se radi o degradiranim šumskim zajednicama sa zaštitnom ulogom. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Mješovita šuma i šikara hrasta medunca i crnoga graba

(As. Ostryo-Quercetum pubescentis /Horvat 1950/ Trinajstić 1979)

To je klimatskozonska zajednica u sjevernojadranskom dijelu Hrvatske, odnosno u sjevernoj Istri, na primorskim obroncima Velebita te na sjevernim padinama Bukovice. Ekstrazonalno je razvijena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. To je zadnja šumska zajednica prema kontinentalnoj vegetaciji, odnosono sjevernoameričko-europskoj vegetacijskoj regiji. Razvija se na kalkokambisolima i rendzinama na vapnencima i dolomitima. U sloju drveća dominira hrast medunac (Quercus pubescens) i crni grab (Ostrya carpinifolia). Vrste značajne za sloj grmlja jesu drijen (Cornus mas), šmrika (Juniperus oxycedrus) i grmoliki grašar (Coronilla emeroides), a za sloju travnate vegetacije jesenska šašika (Sesleria autumnalis), modrozeleni šaš (Carex flacca), istarska vučja stopa (Aristolochia lutea) i druge. Sastojine ove zajednice imaju ponajprije zaštitne i druge općekorisne funkcije i nisu ugrožene. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Šuma i šikara hrasta medunca i bijeloga graba

(As. Querco-Carpinetum orientalis Horvatić 1939)

Šuma hrasta medunca i bijeloga graba najznačajnija je klimatskozonska šumska zajednica submediteranske zone priobalnog pojasa sjevernog Hrvatskog primorja, od Istre do Dubrovnika. Zajednica raste na širokom rasponu tala od kalkomelanosola, preko kalkokambisola i crvenice do rendzine. Matičnu podlogu uglavnom čine čvrsti vapnenci i dolomiti. Od drvenastih vrsta treba spomenuti hrast medunac (Quercus pubescens) i hrast cer (Quercus cerris), dok red grmlja često sadrži crni jasen (Fraxinus ornus), crvenu kleku (Juniperus oxycedrus), etrušćansku kozju krv (Lonicera etrusca), kao i vazdazelene elemente: oštrolisnu šparogu (Asparagus acutifolius) i veprinu (Ruscus aculeatus). Prizemno raslinje sadrži jesensku šašiku (Sesleria autumnalis), raznolisnu vlasulju (Festuca heterophylla), forsterovu bekicu (Luzula forsteri) i vrste reda Quercetalia pubescentis. Zajednica rijetko čini suvisle proizvodne šumske sastojine, uglavnom se prostiru velike površine različitih degradacijskih stadija. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Mješovita šuma i makija hrasta crnike s crnim jasenom

(As. Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatić/1956/1958)

Prostire se od južne i jugozapadne Istre, preko Lošinja, južnih dijelova Cresa, Raba, Paga, Murtera i kopnom od Zadra do Prevlake. Pridolazi i na otocima južnog Jadrana. U području rasprostiranja te zajednice temperatura je nešto niža nego u južnijem dijelu eumediterana, ali je i veća količina oborina s nešto povoljnijim rasporedom ljeti. Tla su najčešće kalkomelanosol, kalkokambisol na vapnencu, plitki i srednje duboki, crvenica tipična i srednje duboka, te u vrtačama luvisol. Najvažnije vrste uključuju hrast crniku (Quercus ilex), crni jasen (Fraxinus ornus), planiku (Arbutus unedo), lempriku (Viburnum tinus), tršlju – (Pistacia lentiscus), drvoliki vrijes – (Erica arborea), zimzeleni broć (Rubia peregrina), grmoliki grašar (Coronilla emeroides), oštrolisnu šparogu (Asparagus acutifolius), jesensku šašiku (Sesleria autumnalis) i druge. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.News
Media