Sljedivost

Tartufata - Zigante tartufi

385-10000296
Mjesto podrijetla

"Motovunska šuma“ poljskog jasena i hrasta lužnjaka s visećim šašem

(As. Carici pendulae-Fraxinetum angustifoliae Pedrotti 1970)

Ova vrlo poznata reliktna šuma smještena je u dolini rijeke Mirne u Istri. Uvjetovana je hidrološko-edafskim faktorima. Dolina Mirne pokrivena je aluvijalnim i koluvijalnim sedimentima, pretežno karbonatnoga flišnoga porijekla na kojima pridolaze djelomično hidromeliorirana tla: amfiglej, hipoglej, semiglej i pseudoglej. U sloju drveća dominiraju hrast lužnjak (Quercus robur), poljski jasen (Fraxinus angustifolia) i obični grab (Carpinus betulus), dok je poljski brijest (Ulmus carpinifolia) rjeđi. Sloj prizemnog rašća sadrži vrste močvarnih nizinskih šuma. Podignuti tereni naseljeni su vrstama suhih okolnih šuma. Sastojine ove zajednice velike su ekološke, estetske i rekreativne vrijednosti i zahvati u njima moraju biti usmjereni samo njezinoj obnovi i očuvanju stabilnosti. Motovunska je šuma ugrožena eventualnom promjenom vodnoga režima i već provedene regulacije i odvodnje ostavile su regresivan učinak na ovakav tip staništa te pojavu biljaka suših terena. Izvor: Vukelić, J. i sur. 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Nacionalna ekološka mreža, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.News
Media